Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de Rød-Grønne.

Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune.

§ 2. Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

Desuden arbejder Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm for socialistisk repræsentation i Fredensborg og Hørsholm kommuner samt Region Hovedstaden.

§ 3. Medlemskab:

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved over flytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.

Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Fredensborg eller Hørsholm kommuner er automatisk medlem i Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm.

Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, fra det tidspunkt vedkommende har betalt kontingent, og så længe vedkommende ikke er slettet grundet restance.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Andre beretninger, herunder fra byrådet
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Valg af afdelingsbestyrelse og 2 suppleanter
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Hvor det er relevant kan eksempelvis følgende punkter optages på dagsordenen:

– Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.

– Urafstemning om folketingskandidater på landsplan.

– Valg af lokale folketingskandidat(er).

– Valg af kandidater til kommunalbestyrelser og regionsråd

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Og forslagene sendes til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5 Medlemsmødet.

Medlemsmødet er Enhedslisten Fredensborg/Hørsholms øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om de politiske opgaver.

I tilfælde af afstemning på medlemsmødet træffes afgørelsen ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår.

Medlemsmødedatoer meddeles af afdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dagsorden meddeles senest en uge før mødet.

I ekstraordinære tilfælde kan medlemsmøde indkaldes med kortere varsel til behandling af uopsættelige sager. Sådanne møder indkaldes tidligst muligt.

Medlemsmødet kan nedsætte baggrundsgruppe(r) til særlige formål, eksempelvis byrådsarbejdet. Disse arbejder under ansvar overfor medlemsmødet henholdsvis afdelingsbestyrelsen.

§ 6. Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er foreningens daglige ledelse mellem generalforsamlingerne

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer.

Hvis medlemmer i valgperioden udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanterne i rækkefølge efter stemmetal.

Er afdelingsbestyrelsen ikke fuldtallig, vælger medlemsmødet nye medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med kontaktperson, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaver mellem sig senest på det første afdelingsbestyrelsesmøde efter valget.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

Afdelingsbestyrelsen afholder som hovedregel møde mindst 1 gang om måneden.

Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Og medlemmer kan tildeles taletid.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Der skrives referat af beslutninger på bestyrelsesmøderne, som medlemmer af den lukkede Facebook-gruppe kan læse.

§ 7. Kandidater til og repræsentanter i byråd/regionsråd.

Kandidater for Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm skal være medlem af Enhedslisten.

Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om at de vil udtræde af byråd/regionsråd eller enhver anden post, hvor kandidaten repræsenterer Enhedslisten, ved udmeldelse af partiet.

Opstilling og valg af kandidater til byråd sker på en generalforsamling eller et medlemsmøde.

Der opstilles på prioriteret liste ud fra generalforsamlingens/medlemsmødets beslutning.

Personer, der er opstillede af Enhedslisten i Fredensborg og Hørsholm, er ansvarlige overfor afdelingen i forhold til at følge Enhedslistens politiske grundlag og valgprogram.

Repræsentanter, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm samt sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.

Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet.

§ 8. Partiskat

Betaling af partiskat følger landsorganisationens vedtægter.

Dette gælder både byrådsmedlemmer, samt andre hverv (råd, domsmænd, valgtilforordnede, nævn og bestyrelser), hvortil Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm udpeger repræsentanter.

Afdelingen kan godkende reduktion i partiskatten svarende til tabt arbejdsfortjeneste/ nedsat arbejdstid.

§ 9. Tegningsregler:

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 10. Foreningens formue:

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Afdelingen får sine midler fra:

– medlemskontingent

– partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen

– indsamlinger og frivillige bidrag

§ 11. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den interne revisor og forelægges den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse til godkendelse.

Bidrag eller gaver offentliggøres på afdelingens hjemmeside.

§ 12. Vedtægtsændringer:

Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

 

§ 13. Opløsning:

Beslutning om opløsning af afdelingen kan træde i kraft, når forslag herom vedtages med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Enhedslisten Fredensborg/Hørsholm den 16. marts 2017.