Valgprogram 2013

Enhedslisten Fredensborg valgprogram 2013

Fælles bæredygtighed

Grønne Fredensborg

 

 1. Klima-ansvar og økologi.

Fredensborg kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings charter, der forpligter kommunen og borgerne til at mindske kommunens CO2-udslip med 2 pct. om året. Det vil vi holde kommunen fast på, så målene nås.

47 % af CO2 forbruget i Fredensborg stammer fra borgernes og kommunens transport. Det er så højt, fordi der tænkes i biler som eneste transportform og ikke i at skabe lokale arbejdspladser.

Fredensborg har i årene 2012-2016 status som frikommune, men perspektivet i de igangsatte forsøgsprojekter drejer sig fortrinsvis om optimering for at spare på budgetterne i stedet for nytænkning, f.eks. at skabe lokale grønne arbejdspladser, som vil formindske borgernes lange transportvej til arbejde.

Et godt sted at starte kunne være at løse de bindinger, som Regionsplanen lægger for Fredensborg, som forhindrer, at vi kan skabe nye erhvervsområder med intelligente arbejdspladser i de små bysamfund; for slet ikke tale om den 10 km. no-go zone til en bredere motorvej, der skærer kommunen op i 2 dele. (Motorvejen begynder i Sverige, går syd om Helsingør og ender ved en kommende Femernbro. – Et projekt, der har ligget i skuffen siden 1970-erne, og som tiden er løbet fra.)

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Den kollektive transport skal udvikles til at opfylde de lokale behov, så Fredensborg ikke bliver en død transportkorridor mellem nabokommunerne.
 • Det skal gøres attraktivt for økologi- og miljøvenlige virksomheder at flytte til Fredensborg, så vi kan tiltrække lokal miljøviden, som vi alle kan få glæde af.
 • Der kan tages kontakt til de lokale konsulent- og enmandsvirksomheder for at understøtte og skabe synergieffekt i ”grønne væksthuse” med fælles kontorfaciliteter. Der er mange tomme lokaler og butikker skabt af krisen i by- og landområderne
 • Supercykelstier og forgrenede lokale cykelruter kan anlægges mellem øst og vest i Fredensborg for at binde kommunen sammen og anvise andre transportformer for de borgere, der vil kombinere transport med daglig motion, så man kan bruge sin fritid til andre aktiviteter.
 1. Harmonisk byudvikling og gode trafikforhold.

Kommunen udnytter ikke de mange muligheder, der er for at skabe bedre trafik-forhold og gøre vejene mere sikre. Redskaberne er byplanlægning, bedre lokalisering af arbejdspladser, institutioner, butikker og fritidsfaciliteter i forhold til de 4 byer.

Det gavner ikke miljøet, når f.eks. et påtænkt stort idrætscenter i Humlebæk placeres i et område, hvor der ingen kollektiv trafik er. – Eller der placeres et stort butikscenter i Brønsholm, fjernt fra boligområderne.

Byrådets målsætning har hidtil været at være en ”grøn bokommune”, det vil sige, man satser på boliger til ”gode skatteydere”. Der skal i stedet for arbejdes på at skaffe arbejdspladser, så flere borgere kan arbejde lokalt. Udpendling i bil er en miljøbelastning, som kommunen ikke har gjort noget for at begrænse i modsætning til f.eks. Hillerød Kommune, der arbejder på at ”vende pendler-strømmen”.

Busservicen er kun blevet dårligere siden kommunalreformen, og nu kan vi heller ikke komme med bus direkte til Hillerød Hospital.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Koordination af de forskellige offentlige transportmidler sættes i højsædet internt i kommunen og til andre kommuner.
 • Lokale virksomheder udarbejder trafikhandlingsplaner for de ansatte for at begrænse deres transportforbrug.
 • Der etableres det nødvendige antal cykelparkeringer ved stationerne, på samme måde som man opretter parkeringspladser til biler.
 • Stinettet mellem de 4 byer gøres sammenhængende, direkte og sikkert for alle, og landsbyerne forbindes med cykel/gangstier til de større byer, der skiltes tydeligt, så man kan, se hvor man befinder sig undervejs.

 

 1. Energi-rigtige boliger og bygninger.

Prestigebyggeri som f.eks. det planlagte område Humlebæk Syd giver nok medie-omtale til Fredensborg, men det har ikke nogen positiv virkning på det faldende befolkningstal i kommunen. Der tænkes kun i ”Kernefamilehuset”, som også er den er mest energikrævende boligform. Renovering og fastholdelse af de mindre lejligheder til fraskilte med børn er en mangelvare. 1-forældrefamilien kan medvirke til at fastholde flere borgere i Fredensborg. ligesom ”Olde-koller” også er en attraktiv boligform for mange.

Klimamessen på Rådhuset i oktober 2012 viste at kommunens borgere er meget interesserede i at nytænke deres boliger. Det skal de understøttes i ved fortsat rådgivning og inspiration, så de opmuntres til at sætte de nødvendige arbejder i gang.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Årligt tilbagevendende klimamesser med forskellige temaer, så alle side af miljøproblemerne kan belyses.
 • Målrettet konsulent bistand til ældre etagebyggeri, der er ved at forslumme.
 • Samtænkning af miljømæssig renovering med de voksende sociale problemer, krisen skaber med arbejdsløshed, skilsmisser og fattigdom.

Truslen om klimaforandringer, risikoen for stigende afhængighed af fossile brændstoffer, stigende energipriser, behovet for generelt at bruge færre ressourcer peger alle på at prioritere gennemførelse af energibesparelser.

Mere end 40 % af energiforbruget i Danmark og i EU bruges til el og varme i bygninger. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i både nybyggeri og i eksisterende bygninger. Man bliver nødt til at fremme inddragelse af energisparehensyn i alle dele af byggeriet og boligen.

 

 1. Bevar de grønne områder.

Herlighedsværdierne i Fredensborg er store. Gammel skov og kystlinie, Guldalder-landskaber og – endnu – åbne, ubebyggede arealer, frisk luft og godt drikkevand. Faktorer, der trækker borgere til Fredensborg, som giver ro og tilfredshed i hverdagen, sammen med de gode kommunale institutioner fra vugge til grav.

Men der skaltes og valtes med de fri områder. De grønne arealer indskrænkes bid for bid uden nogen langsigtet plan, der levner plads for de kommende generationer – Giv oldebørnene mulighed for at tænke Fredensborg ind i deres samtid. – De drømmer næppe om Villa, Vovse og dieselbil som i 1900-tallet!

Sovebyerne langs Kystbanen er vokset i de sidste 50-60 år som forstæder til Metropolen København. Men Fredensborgs 4 byer har hver sin identitet, der kan udvikles, hvis vi besinder os i tide og holder plads åben for kommende generationer. Der er allerede en del nybyggeri, der står tomt, for slet ikke at tale om de tomme butikker og huse til salg.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Nybyggeri skal tænkes ind i en fremtid med lavenergi, hjemmearbejdspladser, fleksibel lejlighedsindretning og -anvendelse.
 • Borgerinddragelsen skal styrkes i hele planlægningen af den fysiske planlægning af kommunens arealer for at styrke de lokale behov i forhold til tværkommunalt samarbejde omkring f.eks. sportsfaciliteter.
 • Frie grønne arealer kan anvendes til grønne korridorer og fritidsarealer og skal henligge som naturarealer.

Inden for landbrug skal man arbejde for en bæredygtig udvikling. Det centrale er at bevare et rigt og varieret plante- og dyreliv og et rent miljø i grundvand, søer, fjorde og havområder. Landbruget skal ikke belaste klimaet; tværtimod kan landbruget være i front som producent af biomasse og bioenergi. Lige fra gylleforsuring til klimavenlig mad. Fra det lokale miljø til det globale.

 

Solidarisk velfærd i Fredensborg

Stadig flere velfærdsopgaver er blevet overdraget til kommunerne, men der er ikke fulgt tilstrækkelig penge med. Tværtimod har regeringer pålagt Kommunernes Landsforening (KL) den ene elendige økonomiaftale efter den anden. Aftalerne har betydet stærke bindinger for den enkelte kommune, strammere budgetrammer, skatteloft, fastlagt serviceniveau og krav om bestemte måltal bl.a. i forhold til udbud og udlicitering. Kommunerne har derfor reelt kun kunnet forbedre servicen på et område ved at skære ned på et andet.

Konsekvenserne har været adskillige nedskæringer på de kommunale budgetter i de sidste 4 år. Samtidig har skattestoppet betydet, at de bedst stillede har fået flere penge til privat forbrug, mens den offentlige velfærd er blevet forringet.

Det er nødvendigt, at regeringspartierne skifter holdning og begynder at føre politik sammen med Enhedslisten. Og i Fredensborg kommune må vi stå sammen, således at det solidariske velfærdssystem kan blive genoprettet.

5. Kommunalt oprør og retfærdig skat.

Enhedslisten mener, at Fredensborg Kommune skal arbejde for at fjerne de stramme bindinger i økonomiaftalerne og stoppe nedskæringerne i velfærden for borgerne. Vi synes, at Socialdemokraterne og SF sammen med Enhedslisten skal arbejde for at samle kommunerne om en afvisning af fremtidige aftaler, hvis de ikke fjerner de mange bindinger og sikrer kommunerne den nødvendige økonomi til at varetage opgaverne.

I Fredensborg betyder budget 2013-16, at man ved grønthøstermetoden – som kaldes prioriteringsbidrag – skærer 1½ % på alle sagsområder i 2013 og 1 % de følgende år. Det får betydning for kvaliteten af kommunens ydelser.

Vi ønsker en progressiv kommunal indkomstskat svarende til statsskatten, så de mindste indkomster beskattes mindst og de største mest. I dag skaffer kommunen stort set alle sine indtægter gennem kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme), bloktilskud fra staten samt takster på daginstitutioner og offentlig transport.

For at skaffe råderum ønsker vi derfor at hæve dækningsafgiften på erhvervsejendomme, altså den afgift, ejere af ejendomme og butikker skal betale for kommunens vedligeholdelse af adgangsvejene m.m. Den afgift blev ligefrem nedsat i 2013-16 budgettet.

Og man kan forhøje grundskyldspromillen, da grundskylden især rammer ejerne af de store, dyre parcelhusgrunde samt ejerne af erhvervsejendomme.

Vi er principielt imod at hæve den kommunale skatteprocent, fordi skatteloftet betyder, at de, der har råd til at betale mere i skat, slipper, og fordi en personskatteforhøjelse også rammer de fattigste.

Derfor er vi tilhængere af en kommunal skatteomlægning til fordel for de fattigste i kommunen.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Kommunen skal gå imod regeringens underminering af det kommunale selvstyre, herunder sikre at Fredensborg Kommune kan få lov til at bestemme over brugen af sine egne penge.
 • Kommunen skal arbejde for afskaffelse af budgetaftalerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der begrænser den kommunale service.
 • Kommunen skal samarbejde med ligesindede kommuner med det formål at skabe en slagkraftig opposition til den borgerligt dominerede Kommunernes Landsforening.
 1. Nej til udliciteringer – Ja til indliciteringer.

De liberale drømme om privatisering af den offentlige sektor lever stadig, godt understøttet af statens strenge overvågning af de kommunale budgetter. De mange fyringer og indskrænkninger i antallet af ” varme” hænder i de kommunale virksomheder fortsætter år efter år. I stedet anvendes flere penge til udefra kommende konsulenter og den kommunale kompetence udhules. Resultatet bliver, at de professionelle kompetencer forsvinder sammen med pengene ud af kommunen. Det forstærker arbejdsløsheden og skaber kun stress og frustration hos dem, der er tilbage i institutionerne.

Kommunen kunne tage fat på at udvikle sin knowhow og skabe flere arbejdspladser i kraft af de særlige kompetencer og ideer, der findes hos personalet og borgerne selv.

Når kommunen bygger nye institutioner bør der stilles krav til de entreprenører, der skal udføre arbejdet: Firmaerne skal kunne dokumentere både lære- eller praktikpladser, og at de overholder en høj kvalitet m.h.t. arbejdsmiljø for at kunne få entreprisen. Det vil give de lokale firmaer en fortrinsstilling og fastholde arbejdspladserne i lokalsamfundet

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Stop for generelle kommunale nedskæringer i institutioner og på Rådhuset.
 • Opsamling af udviklingspotentiale hos de ansatte og indsamling af ideer til udvikling i stedet for afvikling af kommunens aktiviteter.
 • Stil krav til arbejdsmiljø og lærepladser hos konsulenter og entreprenører, der vil arbejde for kommunenLøndumping og kædeansvar.

Kommunen bør ikke acceptere løndumping eller anden samfundsskadelig virksomhed. Løndumping m.v. er undergravende for vores samfund, og i kampen mod det bør alle muligheder afsøges. Fredensborg skal være spydspidsen i kampen for sikring af ordnede forhold på arbejdsmarkedet og forrest i kampen mod denne form for socialt bedrageri.

En vigtig forudsætning for at skabe job og udvikling er, at de store anlægsprojekter, der igangsættes i de kommende år, sikres mod løndumping.

Her er det vigtigt at sikre, at der bliver tale om lokale arbejdspladser til lokal arbejdskraft.

Derfor skal entrepriserne følges af sociale klausuler, der sikrer oprettelsen af lærepladser og overholdelsen af gældende overenskomster.

Enhedslisten kræver, at byrådet stiller krav om overholdelse af ILO´s standarder om sikring mod social dumping. Vi kræver også, at klausulerne kontrolleres, gerne i samarbejde med fagforeninger og arbejdsgivere.

Entrepriserne skal deles op i mindre dele, for eksempel fagentrepriser, der gør det muligt for lokale håndværkere og entreprenører at byde ind på dem.

Der skal sikres kædeansvar for de sociale klausuler, så firmaer ikke kan vinde udbud på at give et billigt tilbud, hvorefter de overlader store dele af opgaven til et underfirma, der ikke følger de sociale klausuler.

 

 1. Beskæftigelse.

Et af vor tids allerstørste problemer er arbejdsløshed.

Mange risikerer i disse år at falde ud af dagpengesystemet med alvorlige konsekvenser for dem og deres familier. Trods flere lappeløsninger er dette problem langt fra løst.

En stor gruppe unge står i disse år overfor truslen om ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I Enhedslisten arbejder vi for fuld beskæftigelse. Ikke fordi arbejde er målet i sig selv, men fordi det er en forudsætning for social tryghed og stabilitet. Både for den enkelte og fællesskabet.

Enhedslisten ser det derfor som en kommunal hovedopgave at bidrage til at skaffe arbejde til dem, der står til at miste deres forsørgelsesgrundlag, og at stille krav til regeringen om forlængelse af dagpengeperioden.

I dag er lovgivning og refusionsordninger desværre langt fra altid en støtte og hjælp for arbejdsløse. Derfor bør kommunen også aktivt arbejde for at få ændret lovgivningen og de økonomiske rammeaftaler, så fuld beskæftigelse lettere kan opnås.

Kommunen bør som arbejdsgiver gøre sit yderste for at bidrage til fuld beskæftigelse, samt gennemføre særlige indsatser over for særligt udsatte grupper f.eks. langtidsledige, unge, mennesker med nedsat funktionsevne m.v.

Der bør udvikles investeringsmodeller, der synliggør det økonomisk og socialt fornuftige i en offensiv politik på området, i stedet for ansættelsesstop og nedskæringer på områder af den kommunale service.

Enhedslisten arbejder desuden for en udvidelse af jobrotationsordninger, hvor arbejdsløse ansættes i perioder, hvor kommunens ansatte videreuddannes. Vi støtter dog ikke den praksis, hvor der ikke sikres arbejdsløse ordinære vilkår. De arbejdsløse, der roteres ind, skal arbejde på overenskomstmæssige løn- og arbjedsvilkår og dermed optjene dagpengeret.

Især i forhold til de unge arbejdsløse er der behov for at tænke ”ud af boksen”, så der kan tilbydes et antal kommunale jobs, der både giver unge en arbejdserfaring og dækker et reelt behov i den kommunale service. Enhedslisten går ind for, at der oprettes en produktionsskole i kommunen. For handler vi ikke, risikerer vi at tabe en generation af unge på gulvet

Som en ny praksis foreslår Enhedslisten, at Fredensborg kommune afholder ”lyttemøder” eller lignende, så de arbejdsløse inddrages i at beskrive mulige job.

Beskæftigelsesområdet er relativt nyt for kommunen, og der bør i det hele taget udfoldes den højeste grad af kreativitet og nytænkning i forhold til at skabe fuld beskæftigelse på en socialt forsvarlig måde. Udviklingen af kommunens politik skal ske i et samspil med relevante organisationer såsom fagforeninger, a-kasser, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner mv.

 1. Fredensborg kommune som arbejdsgiver

Fredensborg kommune er arbejdsgiver for mange ansatte. Kommunen har som mange andre kommuner krævet større effektivitet af sine ansatte lige som resten af den offentlige sektor.

I Enhedslisten vil vi arbejde for, at kommunen skal arbejde som en human arbejdsgiver og forbedre de ansattes arbejdsmiljø, hvilket også vil bidrage til, at brugerne bliver mødt af tilfredse og fagligt kompetente medarbejdere. Vi vil have en kommune, hvor den ansatte har indflydelse på eget arbejdsliv. Hvor faglig stolthed og et godt kollegialt fællesskab er i centrum.

Fredensborg kommune benytter sig af arbejdende, som er i løntilskud eller på aktiverings- og flexjobvilkår. I Enhedslisten ser vi kritisk på dette, i forhold til at mange institutioner har været nødsaget til på den måde at ”fylde huller ud” i de nedskårne normeringer og besparelser, som har fundet sted igennem årene. Der skal flere mennesker i normerede stillinger til at gøre arbejdet, og det skal ske under ordnede arbejdsforhold.

 

Reelle jobs.

Fredensborg kommune er en stor arbejdsgiver og derfor en vigtig aktør i forhold til jobskabelse.

Kommunen skal gå efter at få oprettet flest mulige ordinære jobs, og der skal ryddes op i brugen af private vikarbureauer, konsulentvirksomheder, løntilskud, aktivering med videre.

Enhedslisten foreslår, at vi etablerer kommunal produktion, eventuelt i partnerskab med lokale aktører, på de områder, hvor det umiddelbart giver mening.

En lokal økologisk produktion af fødevarer til institutionerne er et eksempel. Etablering af et selskab til vedligeholdelse af kommunens el-biler og lignende gerne i samarbejde med andre kommuner bør også overvejes. Det kunne på langt sigt trække produktionsarbejdspladser med grøn profil til lokalområdet.

 

 1.  

 

 1. Tilstrækkeligt gode, billige daginstitutioner.

Det gode børneliv, den gode daginstitution skal vi værne om; vi skal have plads til alle børn og familier

I Enhedslisten ser vi daginstitutionens kerneopgave forbundet med ønsker om mangfoldighed, inklusion og respekt og læring i dagligdagen og ikke udelukkende, som dokumentations- og analysearbejde. Det skal afspejle sig i dagligdagens ressourcer, omsorg og nærvær, som børn og forældre har behov for. Det, mener vi, bidrager til og fremmer udvikling og selvværd for de kommende verdensborgere.

Fredensborg kommune har en rig variation af tilbud til børn: Klubber, fritidshjem, vuggestuer, børnehaver, dagpleje, aldersintegrerede institutioner. Og man har også ”Den røde tråd fra 0 – 14 år”.

Enhedslisten mener, at det er sundt med et miljøskifte midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen. Men fortsat institutioner med egne handlefriheder og hver deres pædagogik og indsats. Det, mener vi, er med til at udvikle den inkluderende tilgang, som Fredensborg kommune er fortaler for.

Børn og forældre skal have reelle muligheder for at vælge børnetilbud efter lyst, uden at det er prisen eller private foranstaltninger, der er afgørende; derfor bakker Enhedslisten op om alle de kommunale institutioner og deres udvikling frem for privatisering. Dette bør ligeledes ses i lyset af, at mange børnefamiliers økonomi er rigeligt anstrengt. Derfor er Enhedslisten også imod forældre- og brugerbetaling på daginstitutionsområdet, men erkender at det kan være svært at finde flertal herfor i byrådet. Men vi kræver bedre normeringer, bedre rengøringsstandard, midler til udflugter, og at maden skal være økologisk og på sigt gratis. Vi vil arbejde for, at års takststigninger ikke bør stige yderligere.

Alle børn skal have ret til en god og tryg opvækst også i daginstitutionen. Derfor er det vigtigt, at Fredensborg kommune forsat gør en særlig indsats for udsatte børn, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap eller fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Det skal derfor sikres, at der er de nødvendige ressourcer hertil. For nogle udsatte børn vil det være nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet i kortere eller længere tid. For andre vil det være bedre med forebyggende foranstaltninger, f.eks. i form af familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller andet. Daginstitutionernes personale skal dækkes ind med ressourcer, faglighed og kompetencer og ikke mindst forberedelsestid, for at kunne varetage et så vigtigt ansvar, at der skal være plads til alle børn uanset forudsætninger i daginstitutionerne.

 

 1. En dynamisk folkeskole – Et lærende fællesskab

I Enhedslisten Fredensborg ser vi, at skolen har en opgave i, at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. I Enhedslisten mener vi, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø og afspejle fællesskabet frem for det modsatte

Når folkeskolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den inkluderende tilgang og i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det bl.a. overskuelige klasser. I Enhedslisten er vi meget opmærksomme på, at elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise; der skal være tilstrækkelige ressourcer og lærere med den rigtige viden, så vi sikrer, at børnene får den nødvendige støtte til at lære, udvikle sig og fungere sammen med de andre børn. Vi ser og taler alvorligt for, at det absolut ikke er forbyggende at presse flere støttekrævende børn ind i folkeskolen uden de fornødne midler og ressourcer.

I Enhedslisten mener vi, at det for at kunne lave en tidlig helhedsindsats for udsatte børn og unge vil være fornuftigt at have ansat socialrådgivere på de mest ”udsatte” skoler, med tilbud og rådgivning til forældre og lærere; og det vil være i samarbejde med socialforvaltningen og børn unge forvaltningen. Vi ser en helhedsindsats og støtte i skolen som en forebyggelse, som vil medvirke til færre anbringelser uden for hjemmet og mindre kriminalitet.

To lærere i klassen – i det mindste i nogle af timerne – er også et godt udgangspunkt og fundament for udvikling. Hvis eleverne skal blive dygtigere, skal undervisningen fortsat udvikles, både for de stærkeste og svageste elever. Gode lærernormeringer er én side af sagen. Men ordentlige undervisningsmaterialer, klasselokaler og undervisningsforhold er en anden sag, som bør tilpasses nutidens undervisningsform med plads til arbejde i mindre grupper, projektarbejde, læringsstile osv.

Børn og unge skal have en alsidig hverdag for at udvikle sig alsidigt. Børnenes egen frie tid er et godt rum for at stifte nære venskaber, udfolde kreativitet, fantasi og selvbestemmelse. Arbejdet i skolen og udfoldelserne i fritiden supplerer hinanden. Enhedslisten Fredensborg mener, at det er sundt med et miljøskift midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Klassekvotienten må højst være 22 elever på alle klassetrin.
 • Der skal være flere ressourcer, tildeling af flere lærertimer, så der er tid til forberedelse, efteruddannelse og mulighed for flere to-lærer-timer.
 • Der skal ske en renovering af skolerne og tidssvarende indretning af klasselokaler, så de i større grad egner sig til moderne undervisningsformer
 • En helhedsorienteret og nærværende forebyggelse og indsats for børn og familier i udsatte situationer er vigtig, og etablering af teams, hvor socialrådgivere er en del af teamet.

 

 1. Det levende Fredensborg (Kultur og fritid)

Seneste eksempel på byrådets stærke fascination af sportsverdenen er den planlagte, meget store sports- og multihal, man ønsker at bygge ved Langbjerg skolen, og som er projekteret og indregnet i budgettet med ca. 38 millioner kr. de kommende år.

Kulturaktive borgere er igen skubbet til side. Kunsthåndværkere, teatergrupper, kunst- og maleforeninger skal blive ved med at knibe sig ind på skolerne og bibliotekerne. Bibliotekerne gør alt, hvad de kan, for at servicere de mange aktive borgere, men pladsen er for trang.

Sport er en god ting, men balancen skal holdes, så andre aktiviteter kan styrkes, og kommunen kan fastholde det stærke foreningsliv, som er et af soveby-kommunen Fredensborgs stærkeste ressourcer.

Louisiana og Nivaagaard er professionelle fondsinstitutioner, der af historiske grunde befinder sig i Fredensborg, og hvis virksomhed lige så meget er rettet mod et publikum, der bor langt uden for kommunens grænser. Størstedelen af deres publikum kommer på besøg i Fredensborg som ”passive” turister i 5-6 timer, inden de forsvinder igen.

Fredensborg har ressourcestærke borgere, der ikke vil nøjes med at være passive tilskuere. De vil selv arbejde med tingene og arbejde sammen med andre ligesindede i lokalområdet under rimelige vilkår.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Der oprettes et kulturhus med teaterværksteder, scenemuligheder, kunsthåndværksteder, fleksible rum, der kan tilpasses nye behov m.m., gerne i de tomme bygninger, krisen har skabt rundt om i de 4 bysamfund, der ligger tæt på offentlige transportformer.
 • Kultur- og sportsliv skal i højere grad være selvstyrende uden så meget topstyring. Græsrødderne skal støttes og have friere rammer, og vi skal fastholde og udvikle de allerede eksisterende initiativer, så de aktive ikke flygter til nabokommunerne.
 1. Fredensborg, med plads til ældre, og ældre og yngre med handicaps.

Handicappede.

FN’s Handicapkonvention skal på alle områder være rammen om kommunens politik, når det gælder handicappede.

Borgere med funktionsnedsættelse skal have de samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere.

Det betyder, at Fredensborg kommune skal sikre lige adgang til bygninger og begivenheder for alle. Også adgangen til information skal sikres for hørehandicappede, synshandicappede, ordblinde og bevægelseshandicappede.

Alle, der på grund af et handicap ikke er i stand til at klare et normalt arbejde, skal sikres offentlig forsørgelse, eventuelt i kombination med særligt tilrettelagt arbejde eller uddannelsestilbud, hvis den pågældende ønsker det.

Mennesker med handicap skal have en hjælp, der i videst muligt omfang kompenserer for deres handicap.

Det er meget vigtigt, at der ikke er måneders eller års ventetid på bolig, hjælpemidler, anskaffelse af bil eller sagsbehandling af førtidspension og revalidering. Derimod skal kommunens kvikservice på hjælpemiddelområdet eksempelvis udbygges.

Ligeledes skal der lægges afgørende vægt på borgernes ønsker og oplysninger i forbindelse med visitationer og sagsbehandling, så unødvendigt bureaukrati fjernes.

Et vigtigt element i handicappolitikken er handicaphjælper-ordningen, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Det er helt nødvendigt, at ordningen sikrer ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte, og at ordningen ikke beskæres økonomisk.

Enhedslisten ønsker desuden en fjernelse af aldersbegrænsningen på handicapkompenserende ydelser. Ordningen er en diskrimination af ældre handicappede, der i dag pålægges merudgifter på grund af deres handicap – en helt uantagelig diskrimination.

 

Ret til et værdigt liv for alle ældre

En af de store udfordringer i de kommende år er, at antallet af ældre vil være stigende. En del af disse vil være svage, mange som følge af nedslidning på arbejdsmarkedet, og de vil have behov for meget pleje og omsorg. Men der vil også være en voksende gruppe af raske og ressourcestærke ældre, som forventer at kunne fortsætte en aktiv og indholdsrig tilværelse.

Selvom gruppen af ældre er voksende, så er de ikke ens, og det skal vi indrette kommunens tilbud efter.

Enhedslistens politik er, at alder ikke skal være en begrænsning for, hvilken hjælp man kan få af det offentlige. Alle ældre har krav på et værdigt liv, uanset deres helbredsstatus, deres behov for hjælp og deres sociale og økonomiske baggrund.

Derfor er vi også imod enhver form for egenbetaling af eksempelvis hjælpemidler, robotstøvsugere mv., uanset indtægt.

Enhedslisten mener derimod, at alle ældre uanset funktionsniveau har ret til:

 1. At spise den mad de kan lide.
 2. At føle sig velklædt og soigneret.
 3. At bestemme egne tider og rutiner.
 4. At komme ud, når de har lyst.
 5. At træffe andre mennesker.
 6. At købe tøj og ting efter egen smag.
 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik.
 8. At udvikles livet igennem.
 9. At holde egne minder levende.
 10. At vælge, hvordan de vil bo.

Disse rettigheder kan langt fra i rimeligt omfang opfyldes i ældreplejen, som den fungerer i dag. De vil være Enhedslistens pejlemærker i den kommende valgperiode.

 

Det kommunale serviceniveau

Den nuværende regering fortsætter nedskæringerne gennem kravet om nulvækst i kommunerne, og dette går naturligvis ud over serviceniveauet i kommunen. Det øgede antal ældre følges ikke op med flere penge, heller ikke selvom visse ældregrupper kræver et langt højere omsorg- og plejeniveau end tidligere som følge af voldsomme udviklinger i forekomsten af demenssygdomme, KOL og diabetes.

Danmarks Statistik dokumenterede i foråret 2012, at antallet af timer på landsplan i perioden 2008-2011 til praktisk hjælp er beskåret med 25 %, og timerne til personlig pleje er skåret med knap 9 %. I samme periode er antallet af ældre over 65 år steget med 10 %.

Den udvikling vil Enhedslisten have vendt. Det indebærer blandt andet, at Fredensborg må gå sammen med andre kommuner for at lægge pres på KL og Folketinget.

 

Sundhed og psykiatri.

Alle, der bliver ramt af sygdom skal have adgang til god og gratis behandling i et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Vi tager afstand fra private sygehuse og sundhedsforsikringer, der er forbeholdt de rigeste og mest raske, og som på sigt udhuler det offentlige sundhedssystem. Det handler om øget sundhed og den rette behandling, men det handler også om at forebygge sygdom. Det kræver øget fokus på sociale faktorer, for det er de socialt dårligst stillede, der fører i statistikken over for tidlig død og høj sygelighed. Usikre sociale forhold, en stresset hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen spiller i høj grad ind. Her skal man også sætte ind.

Det psykiatriske område skal også have øget fokus. Den psykisk syge skal have bedre behandlingsmuligheder. Opsøgende psykoseteams, den psykiatriske udrykningstjeneste og OPUS (tidlig opsporing og behandling af unge psykotiske) skal udbygges, så det dækker hele Danmark. Samtidig skal pårørende til psykisk syge i langt højere grad inddrages i behandlingen. Der skal være bedre information og kommunikation mellem systemet og den pårørende. Endelig skal nævnes de nye supersygehuse der skal stå klar i perioden 2018-2021. Her skal vi holde et vågent øje med hele processen, for at vi kan sikre, at de lever op til befolkningens krav om god behandling.

 1. Socialpolitik indenfor børne- og ungeområdet.

Social ansvarlighed.

Socialpolitikken og det sociale arbejde skal bygge på anstændighed, tillid, værdighed og faglighed.

Sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i borgerens problemer, behov og ønsker samt rettigheder og pligter; al unødvendig administration og kontrol skal afskaffes, og der skal sikres reel borgerinddragelse i sagsbehandlingen.

Borgere med sociale problemer skal derfor tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats.

Kommunens sociale system skal indrettes således, at det sikres, at borgeren/familien ikke skal sendes rundt til mange forskellige sagsbehandlere/afdelinger afhængigt af karakteren af de sociale problemer. Der skal udpeges koordinerende fagpersoner, der sikrer helhedsorienterede sagsforløb

 

Social tænketank.

I takt med de strammere økonomiske rammer, som kommunerne står overfor i disse år og de stadigt større udfordringer på hele det sociale område er der behov for at finde alternative løsninger.

Enhedslisten foreslår derfor, at der nedsættes en ”tænketank” på det sociale område i form af et råd for socialt udsatte. Opgaven for dette råd skal være at komme med forslag til nye vinkler på løsningen af de sociale problemer.

Vi forestiller os, at rådet sammensættes af borgere indstillet af forskellige interesseorganisationer, fagforeninger, patientforeninger, ældre- og handicapforeninger, boligforeninger og repræsentanter for de ansatte i kommunen. Rådet skal være rådgivende for byrådet og skal kunne afholde en konference eller et borgermøde om året til debat og idéudvikling.

Også på andre områder ønsker Enhedslisten at sikre borgernes indflydelse ved at oprette lignende rådgivende organer.

Selv om det er byrådet, der skal træffe beslutningerne, skal det ske på baggrund af en offentlig debat og ved at inddrage borgere, brugere og personale i beslutningsprocessen, før beslutningen tages.

 

Udsatte børn og unge.

Alle børn og unge skal have ret til en god og tryg opvækst. Derfor er det vigtigt, at kommunen gør en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet, fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Det skal derfor sikres, at der er de nødvendige ressourcer hertil.

For nogle udsatte børn og unge vil det være nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet i kortere eller længere tid. For andre vil det være bedre med forebyggende foranstaltninger, f.eks. i form af familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller andet.

Kommunen skal altid kunne stille de nødvendige tilbud til rådighed.

Ansættelse af netværkskonsulenter i de 4 bysamfund er et skridt i den rigtige retning. Enhedslisten mener, at der på længere sigt bør være socialrådgivere og andet fagpersonale tilknyttet de steder, familier og børn færdes, eksempelvis daginstitutioner og skoler. De skal have de nødvendige ressourcer til forebyggende at hjælpe og vejlede familier med sociale problemer eller med børn med handicap.

Der skal sikres ressourcer til de nødvendige foranstaltninger, gerne med anvendelse af alternative opgaveløsninger. Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet eller iværksættelse af forebyggende foranstaltninger må ikke blive styret af mangel på penge.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Der skal satses mere på det forebyggende arbejde og arbejdet med at bryde den negative sociale arv.
 • Sagsbehandlingen skal kvalificeres og effektiviseres, så tiden, fra problemet opdages, til kommunen sætter ind, nedsættes.
 • Skærpede kvalitetskrav i forbindelse med sagsbehandlingen, f.eks. ved at der ansættes flere socialrådgivere frem for sagsbehandlere.
 • Folk, der føler sig urimeligt behandlet, skal have mulighed for støtte/en redningskrans.
 • Fredensborg Kommune skal gå forrest i arbejdet med at følge og støtte familier på tværs af kommunegrænser.

Demokratiske Fredensborg

 1. Det åbne og gennemskuelige demokrati.

Det er afgørende for et velfungerende demokrati også i kommunalt regi, at den politiske proces er gennemskuelig og åben. For Enhedslisten betyder demokrati ikke bare et kryds hvert fjerde år.

Fredensborg kommune er kommet langt i bestræbelserne på at skabe mulighed for digital kommunikation mellem borgere og kommune. Men der er behov for at sikre, at kommunikationen mellem borgere og kommunen på nettet stadig udbygges og videreudvikles i retning af større brugervenlighed, og at kommunen f.eks. via deres samarbejde med bibliotekerne fortsat sikrer, at alle borgere har mulighed for at betjene sig af de netbaserede tjenester. Enhedslisten mener, at alle, der ikke magter at kommunikere med kommunen via nettet, skal have den hjælp, de har behov for.

Det er vores mål, at demokratiet skal udvikles og udvides, så kommunens borgere i deres hverdag oplever, at deres synspunkter, holdninger og værdier bliver hørt og medinddraget i de politiske beslutningsprocesser. Det betyder også, at den enkelte borger, hvor det er muligt, skal have størst mulig indflydelse på sit eget liv.

Det er væsentligt, at enhver borger har ret til fuld aktindsigt i sin egen sag. Kommunen skal give rettidige, skriftlige, konkrete og forståelige beskeder.

De ansatte i kommunen skal være fuldt informerede om økonomien i den afdeling, de arbejder i; og de skal have mulighed for indflydelse på, hvordan budgettet for deres egen afdeling forvaltes. Som ansat i Fredensborg kommune skal det være en selvfølge, at man kan føle sig tryg ved at udtale sig om forhold i kommunen, man finder problematiske.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Borgerens ønsker og løsningsforslag skal indgå som en vigtig del i sagsbehandlingen i forbindelse med behandling af en personsag.
 • Høringssvar skal tages alvorligt. Politikere og ledende embedsmænd må lytte til borgerne og eventuelt revidere deres planer, hvis de får massive saglige protester mod et forslag, det være sig om skolenedlæggelser, høje klassekvotienter, lokalplansager, nedskæringsrunder eller andet.
 • Der skal etableres fuldstændig åbenhed og gennemskuelighed i de budgetter, hver enkelt kommunal afdeling og arbejdsplads råder over, med løbende rapportering om den enkelte enheds økonomiske råderum (f.eks. hver 3. måned); og de menige ansatte skal inddrages, når budgetterne skal lægges.
 • Retten til at ytre sig frit uden frygt for repressalier skal respekteres og sikres. Det gælder ikke mindst de kommunalt ansatte.
 • Fredensborg kommune skal forpligte sig til at anvende åbne standarder såvel internt som i enhver kontakt til borgerne, og de skal sikre at disse standarder følges i praksis.

 

16. Inkluderende Fredensborg

Enhedslisten vil arbejde for, at Fredensborg Kommune skal blive et stadig bedre sted at leve for os alle, hvad enten vi er etniske danskere eller danskere med anden etnisk baggrund.

Godt 10 procent af Fredensborgs indbyggere er borgere, som kommer fra ikke-vestlige lande eller er børn heraf. Det ser Enhedslisten ikke som et problem. Mangfoldighed er en ressource, selvom den ind imellem opleves som besværlig. Problemerne opstår, når grupper af borgere og enkeltindivider dømmes ude på forhånd, fordi de ikke lever op til normerne om ”det normaldanske”. Det er helt afgørende, at disse borgere betragtes og behandles, som de fuldgyldige medlemmer af samfundet, de er, og at de føler sig fuldstændig lige så nødvendige for samfundet som etniske danskere. Fredensborg har oplevet, hvilke konsekvenser det kan få, når mennesker – i dette tilfælde unge – ikke føler sig som fuldgyldige borgere.

Men hvorfor skal integrationsprocessen og bekæmpelse af kriminalitet være så vanskelig? Familien har utvivlsomt en afgørende betydning og kan bremse processen, hvis ikke de støtter.

Vi kan ikke bare give deres rødder eller hjemland skylden, da en stor del af kriminelle udlændinge snarere er et resultat af Danmark end deres oprindelsesland. Oftest er de født her, har haft deres opvækst her, og de stærkeste sociale relationer hører ligeledes til Danmark.

Vi må tage andre – og nok så utraditionelle midler i brug. De helt unge mennesker skal vi have fingrene i, før diverse bander/grupperinger kommer os i forkøbet.

En af de vigtigste faktorer for en vellykket integration er et arbejde. Enhedslisten vil arbejde for, at alle de flygtninge og indvandrere, der er i stand til det, kan få sig et arbejde, så deres arbejdskraft værdsættes, hvilket fører til øget livskvalitet. Vi tror ikke på myten om, at flygtninge og indvandrere blot kommer hertil for at nasse på det offentlige, men derimod, at disse mennesker gerne vil bidrage til samfundet og forsørge deres familie i lige så høj grad som etniske danskere.

Hvor ulogisk det end måtte lyde, må vi efter bedste evne og formåen give kriminelle en chance. Vi kan ikke ignorere eller fornægte, at de har gjort noget ulovligt og dermed har gjort sig fortjent til deres straf. Straffen skal dog ikke være en dobbeltstraf. En tidligere kriminel, der bliver afvist ved samtlige arbejdsgivere som følge af en plettet straffeattest, kan sandsynligvis ikke se det gode i os – det skal der laves om på.

Kommunens penge vil være bedre givet ud, hvis vi i stedet skaber arbejdspladser, som primært forbeholdes ekskriminelle, der ikke selv kan komme i arbejde, som følge af en tyngende fortid.

Hvis ikke vi kan hjælpe disse på ret spor, har erfaringen flere gange vist, at bander og grupperinger nok skal få disse beskæftiget.

Giver Kommunen tilskud til arbejdsgivere, der primært skal beskæftige tidligere kriminelle, herunder de helt unge, bør disse ikke længere have et incitament til at lave ugerninger.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

 • Indvandrere skal ansættes i job i kommunen i et omfang, som minimum svarer til deres andel af befolkningen i Fredensborg. Specielt kriminelle indvandrere skal få en ny chance.
 • Modersmålsundervisningen skal styrkes i folkeskolerne og bruges som et aktivt element i integrationen.
 • Tilskuddet til tosprogsundervisningen skal øges.
 • Kommunen skal modvirke et opdelt arbejdsmarked, hvor indvandrere og efterkommere kun får tilbudt de dårligste job (som danskere ikke vil have), bl.a. gennem bevidst personalepolitik og tilbud om uddannelse.
 • Kommunen skal afholde en årlig integrationsdag, hvor nytilkomne borgere til kommunen, som netop har fået opholdstilladelse, bydes velkomne og informeres om rettigheder og pligter i Fredensborg.

 

 1. Større retssikkerhed.

Gennem de seneste år er der nærmest drevet klapjagt på modtagere af sociale ydelser. Flere Tv-programmer har serveret dette som underholdning til aftenkaffen.

Resultatet har været at mange enlige, ældre og andre modtagere af sociale ydelser har følt sig udstillet og mistænkeliggjorte.

Enhedslisten er selvfølgelig imod socialt bedrageri. Men reglerne kan være svære at forstå og administreres forskelligt fra kommune til kommune. Derfor har vi på Christiansborg stillet det enkle forslag, at enhver, der har egen bolig med eget forbrug, skal betragtes som enlig. Desværre har alle andre afvist forslaget.

I Fredensborg kommune foreslår Enhedslisten derfor, at der udarbejdes enkle og let forståelige regler for kontrollen af modtagere af sociale ydelser. Reglerne skal offentliggøres, så alle kan gøre sig bekendt med hvor grænserne går. Det skal ligeledes være muligt for den enkelte borger at få råd og vejledning ved henvendelse til kommunen.

Enhedslisten foreslår også, at der afholdes en konference eller lignende, hvor de ansatte og relevante foreninger, der repræsenterer borgerne, kan komme med bidrag til udarbejdelse af de enkle kommunale retningslinier for udøvelse af kontrollen.

Enhedslisten mener ikke, at det vedkommer kommunen, om en enlig borger har en kæreste, og slet ikke, om de sover sammen eller ej.