Trygge og gode vilkår for både børn og familier

 

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår.

Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det.

Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov.

Institutionspriserne i Fredensborg kommune er for høje. Derfor skal de nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis – ligesom det er gratis at gå i skole.

Vi har en rig variation af tilbud til børn: Klubber, fritidshjem, børnehaver, vuggestuer, aldersintegrerede institutioner og dagpleje,

Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn.

Det gode børneliv, den gode daginstitution skal vi værne om med plads til alle børn og familier.

I Enhedslisten mener vi at daginstitutionens kerneopgave er at give alle børn et tilbud omsorg, nærvær og udvikling.

Derfor skal ressourcerne bruges på at skabe pædagogisk udviklende miljøer. Al unødvendig dokumentation og lignende skal afskaffes. I stedet bør pædagogerne kunne have fokus på at bruge deres faglige viden. Daginstitutionerne skal fremme børnenes udvikling og læring ved at give forældre og pædagoger muligheder for i samarbejde udvikle institutioners særpræg.

Inklusion er en glimrende metode at benytte, hvis den giver mening i forhold til det enkelte barns behov. Omvendt må det også sikres, at børn med særlige behov får den rette hjælp i tide.

Daginstitutionerne også skal omfattes af kommunens økologiske strategi.

Alle børn skal tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

Endelig skal normeringerne sættes op, så alle børn sikres muligheder for at udvikle deres potentiale optimalt. Tendensen med forringelser år efter år skal vendes og byrådet bør lave en langsigtet aftale om, hvordan niveauet hæves.

Alle børn skal have ret til en god og tryg opvækst også i daginstitutionen.

Derfor er det vigtigt, at Fredensborg kommune forsat gør en særlig indsats for udsatte børn, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap eller fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. De nødvendige ressourcer hertil skal derfor sikres, at der er.

Daginstitutionernes personale skal have ressourcer, faglighed og kompetencer og ikke mindst forberedelsestid til at udvikle det gode tilbud for alle børn – også de udsatte.

For nogle børn vil det være nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet i kortere eller længere tid. For andre vil det være bedre med forebyggende foranstaltninger, f.eks. i form af familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller andet.

Enhedslisten foreslår:

  • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
  • Ordningen med psykologer, socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler skal gøres permanent og udvides.
  • Der skal afsættes flere ressourcer til sociale normeringer – særligt i forhold til 0-3 års området.
  • Prisen på institutionspladser skal nedsættes.
  • Et motiveret og opkvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres.
  • Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere på indhold og kvalitet.
  • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.