Plads til mennesker med handicap

 

FN’s Handicapkonvention skal på alle områder være rammen om kommunens politik, når det gælder handicappede.

Borgere med funktionsnedsættelse skal have de samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere. Dette er langt fra tilfældet nu.

Tværtimod er de bærende principper i dansk handicappolitik blevet udhulet i mærkbart omfang gennem den seneste valgperiode.

Principperne om solidaritet, ligebehandling, kompensation og sektoransvar er blevet udsat for voldsomme indhug.

Også serviceniveauet og sagsbehandlingen på handicapområdet har været ude for særdeles mærkbare forringelser. Den såkaldte masterplan har betydet, at området har mistet 25 millioner eller mere pr år siden 2015. Byrådet har i det seneste budgetforlig tilført midler, der kan dække underskuddet på området. Samtidigt har man opretholdt målsætningen om at budgetterne fremadrettet skal skæres yderligere ned.

Denne politik har allerede medført urimelige nedskæringer og truer i de kommende år med at udhule handicappedes muligheder for at leve et liv, der så vidt muligt ligner vilkårene for alle andre.

Enhedslisten foreslår derfor:

  • At Fredensborg kommune skal sikre lige adgang til bygninger og begivenheder for alle. Også adgangen til information skal sikres for mennesker med hørehandicap, synshandicap, ordblindhed og bevægelseshandicap.
  • Alle, der på grund af et handicap ikke er i stand til at klare et normalt arbejde, skal sikres offentlig forsørgelse, eventuelt i kombination med særligt tilrettelagt arbejde eller uddannelsestilbud, hvis den pågældende ønsker det.
  • Mennesker med handicap skal have en hjælp, der i videst muligt omfang kompenserer for deres funktionsnedsættelse.
  • Det er meget vigtigt, at der ikke er måneders eller års ventetid på bolig, hjælpemidler, anskaffelse af bil.
  • Kommunens kvikservice på hjælpemiddelområdet skal udbygges.
  • Sagsbehandlingen af førtidspension og revalidering skal forbedres mærkbart.
  • Borgerne skal have reel mulighed for at indgå i et respektfuldt samarbejde om egne sager.

Ligeledes skal der lægges afgørende vægt på borgernes ønsker og oplysninger i forbindelse med visitationer og sagsbehandling, så unødvendigt bureaukrati fjernes.

Et vigtigt element i handicappolitikken er handicaphjælper-ordningen, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Det er helt nødvendigt, at ordningen sikrer ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte, og at ordningen ikke beskæres økonomisk.

Enhedslisten ønsker desuden en fjernelse af aldersbegrænsningen på handicapkompenserende ydelser. Ordningen er en diskrimination af ældre mennesker med handicap, der i dag pålægges merudgifter på grund af deres handicap – en helt uantagelig diskrimination.

På handicapområdet har Fredensborg kommune gjort sig uheldigt bemærket med fejl i næsten halvdelen af samtlige klagesager, der indbringes for Ankestyrelsen. Dermed er vores kommune blandt de kommuner, som begår flest fejl på landsplan.

Dette problem skal løses hurtigt og Enhedslisten vil stille konkrete forslag til at nedbringe denne uantagelige ”rekord”. Borgernes retssikkerhed skal forbedres og sikres