Markant bedre forhold for ældre

Markant bedre forhold for ældre

På grund af den stigende levealder vil den ældre del af befolkningen vokse i de kommende år. Vi bliver gennemsnitligt ældre og ældre.

En del af de ældre får behov kommunal hjælp i form af praktisk hjælp eller personlig pleje. Allerede på nuværende tidspunkt er både hjemmepleje og plejecentre pressede og mangler ressourcer. Vikardækningen er helt utilstrækkelig, ventelister opstår og arbejdsforholdene for personalet er alt for pressede.

Derfor skal ældreområdet have et markant løft, så serviceniveauet hæves mærkbart.

De ældre skal gives mulighed for at deltage i kommunens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt og medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen.

En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og give kvalificeret personale bedre vilkår.

Enhedslisten foreslår:

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i 10 rettigheder til de ældre:

  1. At spise den mad, de kan lide.
  2. At føle sig velklædte og soignerede.
  3. At bestemme egne tider og rutiner.
  4. At komme ud, når de har lyst.
  5. At træffe andre mennesker
  6. At købe tøj og ting efter egen smag.
  7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik.
  8. At udvikles livet igennem.
  9. At holde deres minder levende.
  10. At vælge, hvordan de vil bo.

Der skal bygges flere forskellige typer boliger indrettet til de ældres behov. Det vil give reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i kommunen.

De ældres mulighed for at komme rundt i kommunen – også om aftenen – skal forbedres. Det skal ske gennem forbedringer af busserne og flextrafik-ordningen.